PRAVILNIK SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »PLANICA«


1. člen
(Organizator in izvajalec)
Organizator nagradne igre je THE OTHER d.o.o., Mizni Dol 68, 1360 Vrhnika, (v nadaljevanju
organizator). Organizator izvede nagradno igro in poskrbi za izvedbo žrebanja v imenu
podjetja EKOZARČEK d.o.o., Logatec (v nadaljevanju naročnika).


2. člen
(Namen)
Namen nagradne igre je promocija naročnika in promocija izdelkov Ekozarček.


3. člen
(Trajanje in potek)
Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 3. 3. 2024 do vključno 10. 3. 2024 preko družbenih
omrežjih. Nagradna igra poteka na Instagram profilu Ekozarček (@ekozarcek.si). Nagrajenec
bo razglašen po zaključku nagradne igre v komentarju pod objavo in v zasebnem sporočilu
preko Instagram profila Ekozarček (@ekozarcek.si). Nagradno žrebanje bo potekalo do 11. 3.
2024, na ta dan bo razglašen tudi zmagovalec nagradne igre.


4. člen
(Udeleženci nagradne igre)
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem (in davčno številko)
v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Izjava o soglasju za mladoletno osebo se poda ob
prevzemu nagrade. V primeru, da nagrado prejme oseba, mlajša od 18 let, jo mora pri
prevzemu nagrade zastopati oseba, ki je starejša od 18 let in ima po zakonu ali na podlagi
ustreznega pooblastila pravico, da zastopa takšno mladoletno osebo.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.
Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
• strošek dostopa do interneta;
• strošek prenosa podatkov z interneta.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci naročnika
EKOZARČEK, d.o.o., Logatec in organizatorja THE OTHER d.o.o. ali njihovi ožji družinski člani.
Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.


5. člen
(Način sodelovanja v nagradni igri)
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje
sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani.
Pogoji za sodelovanje v nagradi igri so navedeni na spletni strani Ekozarček
https://ekozarcek.si/.
V primeru navedbe nepravilnih ali neresničnih podatkov (podatkov iz 3. odstavka 8. člena
Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje
v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
• udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
• je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
• udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji,
objavljenimi na spletni strani, ali jih ni izpolnil pravočasno;
V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, izvajalec presodi, ali bo nagrado podelil
komu drugemu ali ne.


6. člen
(Preklic sodelovanja)
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni
igri tako, da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@theother.si. Po prejemu tega sporočila
se sodelujočega izloči iz nagradne igre.


7. člen
(Nagrade)
Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradnem žrebanju za:
• 2x karta za ogled smučarskih skokov v Planici na dan po izbiri
O postopku koriščenja nagrad bodo nagrajenci obveščeni preko oddanega e-poštnega
naslova.


7. člen
(Izbor nagrajencev)
Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajenca skrbi
komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja nagradne igre.
Žrebanje nagrad bo potekalo na sedežu organizatorja nagradne igre. Žrebanje nagrajenca se
izvede s pomočjo računalniškega sistema z uporabo naključnega algoritma, ki iz nabora
celotne množice sodelujočih izžreba dobitnika nagrade. Predsednik komisije pripravi zapisnik,
ki vsebuje seznam nagrajenca. Zapisnik potrdijo in podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se eno
leto hrani na naslovu organizatorja in naročnika.


8. člen
(Komisija nagradne igre)
Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter izbiranjem nagrajenca skrbi
žirija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Izbiranje zmagovalcev bo potekalo, po
končani nagradni igri.
Komisijo sestavljajo trije člani:
• Petra Vidrih (predsednik komisije),
• Alenka Mivšek (članica komisije) in
• Diana Gajić (članica komisije).
Komisija ima sledeče pristojnosti:
• nadzor poteka nagradne igre in
• določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne igre.
Predsednik komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredil zapisnik, ki se bo hranil
leto dni na naslovu organizatorja in naročnika. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije.
Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko Instagram profila ali če je ta podatek na voljo,
preko njegove telefonske ali mobilne številke ali preko e-poštnega naslova.


9. člen
(Objava nagrajencev)
Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na zasebno sporočilo njegovega Instagram profila
preko katerega je sodeloval v nagradni igri. Nagrajenec bo prav tako označen v komentarju
pod objavo na kateri poteka nagradna igra na Instagram profilu Ekozarček (@ekozarcek.si).
Nagrajenec izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na spletnih straneh
organizatorja in naročnika, na njunih Facebook ali Instagram straneh ali v morebitnih drugih
medijih in družbenih omrežjih, za kar od organizatorja ali so-organizatorja ne bodo zahtevali
plačila ali odškodnine. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati
kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.
Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča. Nagrajenec bo objavljen v
komentarju pod objavo nagradne igre na izbranem družbenem omrežju.


10. člen
(Prevzem nagrade in davčne obveznosti)
Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v
dogovorjenem roku obvesti organizator.
V kolikor nagrada presega vrednost 42 €, so sodelujoči seznanjeni z možnostjo osvojitve
nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse
nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena
ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek,
naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko), in sicer
najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo
naveden v prejetem obvestilu o nagradi). Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade
nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.
Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih
podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih
(odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do
nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.
Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam.
Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega
zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.
Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje
staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 2. odstavka tega člena,
najkasneje pa do prevzema nagrade.


11. člen
(Splošno o nagradah)
Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo
nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega
zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak ipd.).
Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna
oseba. V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se nagrado ob soglasju starša ali
zakonitega zastopnika nagrajenca prenese na starša ali zakonitega zastopnika nagrajenca, ki
tako postane nagrajenec.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje
pravico, da udeleženca iz nagradne igre izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
• udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
• je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
• udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji
objavljenimi na spletni strani ali jih ni izpolnil pravočasno;
• v primeru prijav: če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.
Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način
izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, prav tako izgubi pravico
do nagrade. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo
nagrado podelil komu drugemu ali ne.


11. člen
(Zaupnost, varovanje in uporaba osebnih podatkov)
Organizator in naročnik bosta osebne podatke skrbno varovala, skladno z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih
komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu
podatkov (v nadaljevanju GDPR).
V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana
osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika,
da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v
sklopu oddaje prijave v nagradno igro s komentiranjem na objavo o nagradni igri na Instagram
profilu Ekozarček (@ekozarcek.si), kar pomeni, da se strinja s splošnimi pogoji nagradne igre.
Splošni pogoji nagradne igre vključujejo tudi sledečo izjavo:
• »Potrjujem, da sem seznanjen/a s pravili nagradne igre. Dovoljujem, da podjetji THE
OTHER d.o.o. in EKOZARČEK d.o.o., Logatec moje osebne podatke uporabi za namene
izvedbe te nagradne igre. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli
prekličem s pisno zahtevo, poslano po elektronski pošti na naslov info@theother.si ali
po pošti na THE OTHER d.o.o., Mizni Dol 68, 1360 Vrhnika. Nagradna igra traja od 3. 3.
2024 do vključno 10. 3. 2024«
Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke, ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal
izključno za naslednje namene:
• izvedbo nagradne igre v vseh vidikih
• pošiljanje in dostavo promocijskega materiala v povezavi z nagradno igro, za katerega
udeleženci nagradne igre lahko zaprosijo preko zasebnega sporočila na Instagram
profil Ekozarček (@ekozarcek.si)
• obveščanje nagrajenca o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za
nagrajenca)
• objave nagrajenca na družbenih omrežjih (velja samo za nagrajenca)
Organizator zbrane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo s
področja varstva osebnih podatkov. Pri izvajanju te nagradne igre bo vse osebne podatke
skrbno varoval in dovolil dostop do njih izključno zaposlenim, ki so se obvezali k ustreznim
obvezam zaupnosti.
Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov The Other d.o.o. in EKOZARČEK, d.o.o., Logatec
in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo zagotovil, da se osebni
podatki posameznika obdelujejo izključno za namene izvajanja te nagradne igre.
Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega
prostora (EGP) brez skladnosti s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali
drugimi podobnimi določili, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).
Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril
tretjim osebam.
Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe
osebnih podatkov s strani sodelujočega. Davčna številka in davčna izpostava nagrajenca se
hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne
zakonodaje.
Sodelujoči je seznanjen, da:
• lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke
• lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov
• lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene
predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene
za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre
• lahko zahtev omejitev obdelave osebnih podatkov
• lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani
in strojno berljivi obliki
• lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih
podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov
Posameznik lahko vloži zahtevek za uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka ali pridobi
dodatne informacije v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov pri pooblaščeni osebi
za varstvo podatkov preko elektronskega naslova info@theother.si ali na naslovu THE OTHER
d.o.o., Mizni Dol 68, 1360 Vrhnika. Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov,
ki ni skladna s temi splošnimi pogoji nagradne igre, vloži pri Informacijskemu pooblaščencu
RS.
12. člen
(Dostopnost pravil)
Ta pravila so dostopna na spletni strani Ekozarček.


13. člen
(Reklamacije in pritožbe)
Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru
utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem
obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.


14. člen
(Končne določbe)
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z
objavami na družbenih omrežjih.
Nagradna igra ni organizirana s strani družbe Meta, slednja pa ne odgovarja za nobene
zahtevke iz naslova te nagradne igre. Meta ne sponzorira in ne upravlja nagradne igre ter je
tudi ni posebej odobrila in z njo ni povezana. Morebitne informacije, ki jih sodelujoči
posredujejo zaradi sodelovanja v nagradni igri, se posredujejo organizatorju in ne družbi
Meta.
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno
izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere
organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko
odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem
ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno
igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.
Pravila so obvezujoča za naročnika in organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so
kakorkoli povezane s prodajno akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika,
ter za udeležence prodajne akcije (kupce), ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.


Vprašanja in dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko naslovite na elektronski naslov:
info@theother.si.


Vrhnika, 1. 3. 2024
THE OTHER d.o.o.